دوشنبه 1 خرداد 1396 دفاع از پایان نامه رشته فلسفه اخلاق
موضوع : مبانی اخلاقی اعلامیه حقوق بش استاد راهنما :دکتر محمد حسین مهدوی نژاد استاد مشاور :دکتر سعید حاتمی استاد داور :دکتر اعظم ابراهیمی ارائه دهنده : عذرا کریمی زمان چهارشنبه 96/03/03سا عت 9.30مکان اتاق دفاع مرکز بافق

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر