دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم 96-95
دانشجویان می توانند جهت شرکت در ارزشیابی اساتید از تاریخ 96/02/04 الی 96/03/02 در سیستم گلستان از مسیر زیر اقدام نمایند: 1- ارزشیابی 2- استاد 3- ارزشیابی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر