دوشنبه 6 شهریور 1396 در یافت وام عتبات عالیات وشهریه ویژه دانشجویان
دریافت وام عتبات از تاریخ 96/6/15 لغایت 96/6/30ووام شهریه از 96/6/14 لغایت 96/6/30به پرتال رفاه دانشجویی مراجعه فرمایید

 
امتیاز دهی