تلفنهای دانشگاه پیام نور مرکز بافق
دستگاه سانترال
32440301-32440302-32440711-32440312-32440712
حوزه ریاست
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
 
سرکار خانم دکتر اعظم ابراهیمی
32448787
208
 مسئول دانشگاه
بی بی صدیقه حکیمی
209
کارشناس آموزش.- روابط عمومی  
حراست
 
 
 
آقای غلامی
32440710
210
رابط حراست ومسول عمرانی - عامل مالی مرکز
نگهبانی
218
 
آموزش
 
 
 
خانم کریم زاده
-----
215
-مسئول فرهنگی - مسئول تحصیلات تکمیلی - مسئول تربیت بدنی
خانم فتوحی
-----
211
 مسئول آموزش  
خانم ناظمی
-----
212
 کارشناس آموزش
خانم مرشدزاده
32440880
 مسئول کتابخانه
خانم طالعی
-----
205
 مسول فارغ التحصیلان
آقای محسنی
-----
224
 
گروههای آموزشی
 
 
 
آقای شفیعی پور
-----
221
آقای رضایی
-----
222
 
خانم ابراهیمی
-----
216
 
خانم جمالی
-----
219
 
خانم غلامزاده
-----
214
 
محمدحسین مهدوی نژاد
-----
-----
 
اداری
 
 
 
خانم حاجی عبداللهی
-----
215
 مسئول اداری وامور دانشجوئی (وام دانشجوئی )
خانم دهستانی
-----
206
 مسئول دبیرخانه
آقای فخر
-----
-
مسئول امار وفناوری اطلاعات و کاربرارشد سیستم گلستان  وبرنامه ریزی کلاسها
آقای میرسلیمانی
223
 کارشناس مالی وامین اموال
آقای فتوحی
 
 
 کارپرداز
 
 
کتابخانه
32440880
------
 
بسیج
32442320
------
 
فاکس
32440304
------
 
122